Prej sot fillon aplikimi elektronik për regjistrim në shkollat e mesme

Shkup, 10 qershor – Nga sot në ora 10 deri në 15 të datës 15 qershor, nxënësit do të plotësojnë aplikacionet dhe do të aplikojnë në mënyrë elektronike për regjistrim në shkollat ​​e mesme për vitin shkollor 2022/2023. Aplikimi bëhet përmes lidhjes në portalin e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës https://e-uslugi.mon.gov.mk me njoftim të veçantë për nxënësit e shkollave të mesme përmes llogarive të tyre përdoruese në schools.mk.

Lista preliminare e renditjes së nxënësve të regjistruar do të publikohet më 16 qershor në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës www.mon.gov.mk dhe në https://e-uslugi.mon.gov.mk jo më vonë se ora 9:00.

Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar në shkolla do të bëhet në datën 16 qershor nga ora 12:00 deri në orën 19:00 dhe në datën 17 qershor nga ora 7:00 deri në orën 19:00, sipas orarit që do të përgatisë çdo shkollë.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës këtë vit prezantoi një shërbim të ri digjital për të optimizuar të gjithë procesin e regjistrimit në shkollat ​​e mesme. Gjatë periudhës kur sistemi i aplikimit është i disponueshëm për nxënësit, ata do të mund të përditësojnë, modifikojnë dhe plotësojnë aplikacionet e tyre dhe të kenë një pasqyrë të numrit total të pikëve të suksesit, pa pikët nga diplomat. Vleresimi i diplomave dhe futja e pikeve nga diplomat behen nga komisionet e shkollave të mesme.

“Regjistrimi i sistemit nuk do të kërkohet dhe njoftimi do të bëhet ekskluzivisht me llogaritë e përdoruesve të schools.mk. Udhëzimet e hyrjes / kyçjes në sistem dhe plotësimi i aplikacionit do të vendosen me një lidhje në faqen e hyrjes / kyçjes. Për regjistrimin e parë të nxënësve në konkurs, portali do të jetë i hapur, pas së cilës sistemi do të mbyllet për aplikim onlajn nga nxënësit”, sqarojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Nëse deri në afatin e fundit për aplikim elektronik, 15 qershor, nxënësit nuk kanë marrë ende dëftesën për klasën e IX, ata do të shënojnë notat e tyre të regjistruara në e-ditar. Në fushën e dëftesës për klasën e IX (në fushën e bashkëngjitjes) ata do të bashkëngjisin një dokument/imazh (imazh e-ditari) dhe kështu do ta plotësojnë aplikimin. Vërtetimi nga klasa e IX do të dorëzohet detyrimisht në shkollë me dorëzimin e të gjithë dokumentacionit të kërkuar në datat 16 dhe 17 qershor.

Në fund të muajit mars, Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpalli Konkursin për regjistrimin e nxënësve në shkollat ​​e mesme publike për vitin akademik 2022/2023, ku renditen kushtet për regjistrim dhe kriteret për përzgjedhjen e nxënësve, dokumentet e nevojshme për regjistrim, lëndët e arsimit fillor të cilat parashikohen në kriteret e renditjes së suksesit të nxënësve, afatet e aplikimit dhe udhëzimet për zhvillimin e Konkursit.