Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojë katër nisma

Shkup, 1 qershor – Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mbajë seancë në të cilën do të shqyrtohen katër nisma.

E para është në lidhje me Ligjin për qasje të lirë në informacionet me karakter publik, të parashtruar nga Ivan Loteski nga Ohri. Parashtruesi i nismës thekson se në dispozitat kontestuese shkelet një nga vlera themelore – sundimi i drejtësisë, i parashikuar me nenin 8 paragrafi 1 alinea 3. Sipas konstatime në nismën anashkalohet Ligji për procedurë të përgjithshme administrative, shkelen liritë themelore të njeriut dhe të drejtat e qytetarëve, me atë që parashtrimi i kërkesës për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik hyhet në privatësinë e palëve, gjegjësisht në lëndët private, të cilat palët i kanë në institucione.

Siç është paralajmëruar, në seancë do të diskutohet edhe rreth iniciativës lidhur me Ligjin për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit, të cilën e parashtron Aleksandar Bezhovski, avokat nga Shkupi, i cili konteston dispozitat që kanë të bëjnë me avokaturën, përkatësisht avokatët dhe shoqatat e avokatëve nga Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit.

Lidhur me iniciativën që duhet ta shqyrtojë Gjykata Kushtetuese në lidhje me Marrëveshjen kolektive të MPB-së, parashtruesi Nehat Luzha nga Shkupi konsideron se pjesa e dispozitës kontestuese: janë në kundërshtim me nenet 116 dhe 117 të Ligjit të Punës me të cilin ligjvënësi kufizoi kufirin e sipërm në të cilin një punonjës mund të angazhohej në punë, 40 orë punë të rregullt plus 8 orë punë jashtë orarit në javë, pra 190 orë punë jashtë orarit gjatë vitit.

Në seancën e sotme Gjykata Kushtetuese do ta shqyrtojë edhe nismën e parashtruar gjithashtu nga Nehat Luzha nga Shkupi për paragrafet 2,3,4,5 dhe 6 nga neni 9 nga Rregullorja për anëtarësim, të drejta dhe detyrime të nenit dhe ndërprerje të anëtarësisë së Sindikatës policore të Maqedonisë nga 06.03.2020.

Sipas parashtruesit të nismës, dispozitat e kontestuese janë në kundërshtim me nenin 20 paragrafi 2 nga Kushtetuta. Theksohet se në mënyrë të pabazë kushtëzohet tërheqja e çdo neni me zgjerimin e kushteve dhe afateve, të cilët është dashur të plotësohen, gjegjësisht të kalohen.