Tre persona akuzohen për keqpërdorimin e fondeve të Bashkësisë Evropian

Shkup, 1 qershor – Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PTHP NKOK) te Gjykata Themelore Penale sot dorëzoi aktakuzë kundër tre personave të cilët kanë keqpërdorur mjete të Bashkësisë Evropiane, informojnë nga Prokuroria Publike.

Sipas Prokurorisë, e pandehura e parë në periudhën nga viti 2018 deri në vitin 2020, si person përgjegjës – Drejtoreshë e Agjencisë Nacionale për Programet Arsimore, Evropiane dhe Mobilitetin, me qëllim të përfitimit të konsiderueshëm pasuror për një tjetër, ka shpërdoruar pozitën dhe autoritetin zyrtar dhe ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Prokurim Publik, Ligjit për Themelimin e Agjencisë Nacionale për Programet Arsimore Evropiane dhe Mobilitetit.

“Mosrespektimi i parimeve të ligjshmërisë, barazisë dhe opinionit, pa shpallur konkurs publik, nuk veproi me ndërgjegje, profesionalizëm dhe paanësi dhe diskriminoi kandidatët e mundshëm, duke lejuar favorizimin e disa personave të jashtëm me të cilët lidhi kontrata individuale dhe i punësoi si bashkëpunëtorë, ekspertë, trajnerë etj”, thonë nga Prokuroria.

Njëkohësisht, Prokuroria theksoi se duke mos praktikuar Aneksin II të Udhëzuesit të Komisionit Evropian dhe Planin e Prokurimit Publik të Agjencisë Nacionale për Programet Evropiane dhe Arsimore dhe Mobilitetin për vitin 2018, në pesë raste ka vepruar në kundërshtim me parimin e ekonomisë, efikasitetit dhe përdorimi efektiv i parave, fondet në pronësi të Buxhetit të RMV-së ose fondet e menaxhuara nga Bashkësia Evropiane ose të menaxhuara në emër të tyre, nuk kanë publikuar njoftim për prokurim publik, nuk kanë respektuar rregullat e përgjithshme dhe nuk kanë kryer procedura të prokurimit publik në kuadër të aktivitetit aktual të Agjencisë, por kontratat e lidhura me katër persona juridikë u mundësonin përfitimin e interesit pronësor.

Njëkohësisht, e pandehuria e parë ka vepruar në kundërshtim me Dekretin për ndryshimin e Dekretit për Shpenzimet për Udhëtimet e Punës dhe Lëvizjet jashtë vendit dhe në kundërshtim me dispozitat e akteve nënligjore që specifikojnë funksionimin e Agjencisë Nacionale të Programeve Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërinë.

“I pandehuri i dytë i punësuar përkohësisht si bashkëpunëtor i jashtëm, së bashku me një marrëveshje të mëparshme me të pandehurën e parë, në periudhën nga fillimi i vitit 2019 deri në prill 2020, duke përdorur një faksimile që i është dhënë nga e pandehura e parë, ka përgatitur dhjetë formularë për “para të gatshme” dhe të dhënat e paraqitura të pavërteta se shuma e mjeteve është paradhënie për udhëtimin e tij zyrtar, pa pasur dokumentacionin përkatës të përcaktuar në akte nënligjore. Në bazë të këtyre formularëve e pandehura e tretë – arkëtare e Agjencisë Nacionale për Programe Evropiane, Arsimore dhe Mobilitet i ka paguar mjete në vlerë të përgjithshme prej 943.757,00 denarë”, njofton Prokuroria.

Sa i përket të pandehurës së tretë, Prokuroria thekson se si person zyrtar, arkëtare në Agjencinë Nacionale për Programet Evropiane, Arsimore dhe Mobilitet, ka munguar mbikëqyrja e duhur dhe ka vepruar me pakujdesi në kryerjen e kompetencave dhe detyrave të saj, duke fituar kështu interes më të padh pronësor për një tjetër. Formularët me përmbajtje të rreme ajo i ka marrë nga i pandehuri i dytë, ndonëse nuk kishte firmën origjinale të të pandehurës së parë dhe as dokumentacion mbështetës dhe në kundërshtim me përgjegjësitë e saj të punës në vendin e saj të punës, ajo nuk kishte përgatitur ditar thesari dhe raport të arkës nga arkëtari dhe i pandehuri i dytë për gjoja udhëtimet zyrtare.