Risi në fushën pagesore nga 1 janari – Këshilli i Bankës Popullore solli 12 akte nënligjore

Këshilli i Bankës Popullore miratoi një seri të akteve nënligjore me të cilat operacionalizohet korniza e re ligjore në sferën pagesore të cilën e vendos Ligji për shërbime pagesore dhe sisteme pagesore, zbatimi i të cilave do të fillojë nga 1 janari i vitit 2023.

“Zbatimi i kornizës së re ligjore pritet ta forcojë konkurrencën e tregut të shërbimeve pagesore me atë që do të mundësohet hyrja e ofruesve të rinj të shërbimeve pagesore të cilët do të duhet të marrin leje të duhur nga Banka Popullore. Kështu, nga fillimi i vitit të ardhshëm, përveç bankave, shërbimet e pagesave do të mund të ofrojnë edhe institucionet e pagesave, bankat e kursimit, si dhe institucionet e parasë elektronike. Mjedisi i ri konkurrues pritet të motivojë ofruesit ekzistues dhe të rinj të shërbimeve të pagesave dhe operatorët e sistemeve të pagesave që t’u ofrojnë klientëve zgjidhje inovative për pagesa më të shpejta, më të përshtatshme dhe më të lira”, informojnë nga Banka Popullore.

Prej atje theksojnë se për kryerjen e transaksioneve pagesore, qytetarët dhe bizneset, gjegjësisht personat juridikë dhe fizikë, do të mund të hapin llogari tek institucionet pagesore dhe institucionet për para elektronike. Mjetet në para të personave juridikë dhe fizikë në këto llogari nuk do të përfaqësojnë depozita dhe nuk do të llogariten dhe paguhen interes mbi to. Gjithashtu, mjetet në institucionet e pagesave dhe institucionet e parasë elektronike do të mbrohen, duke u mbajtur në llogari të veçanta në Bankën Popullore, në bankat komerciale apo në bankat e kursimit dhe nuk do të hyjnë në tabelën e falimentimit apo likuidimit në rast të ndërprerjes së punës. të institucionit ose bankës dhe bankës së kursimit ku ruhen.

Rregullativa e re, siç theksohet në kumtesën e Bankës Popullore, do të mundësojë edhe mbrojtje më të madhe të të drejtave të shfrytëzuesve të shërbimeve pagesore dhe veçanërisht të personave fizikë që janë konsumatorë, duke standardizuar përmbajtjen e marrëveshjeve kornizë që lidhin me ofruesit e shërbimeve të pagesave. dhe detyrimin e ofruesve të shërbimeve të pagesave që të ofrojnë informacion të plotë, të qartë dhe në kohë për shërbimet e pagesave që ofrojnë edhe kushtet për kryerjen e tyre.

Eisi veçanërisht e rëndësishme për konsumatorët do të jetë zbatimi i lehtë i kompensimeve për shërbimet lidhur me llogarinë pagesore. Për këtë qëllim, Banka Popullore do të publikojë listë të 11 shërbimeve më përfaqësuese të lidhura me llogarinë e pagesave që konsumatorët i përdorin më shpesh. Për të ofruar një prezantim më të qartë të shërbimeve të ofruara për konsumatorët dhe krahasueshmërinë e tyre, ofruesit e shërbimeve të pagesave do të jenë të detyruar që përpara se të lidhin një marrëveshje kuadër për përdorimin e shërbimeve të pagesave, t’i ofrojnë konsumatorit një dokument informacioni mbi tarifat për shërbimet. , sipas termave dhe përcaktimeve të standardizuara të listës së shërbimeve më përfaqësuese. Në të njëjtën kohë, ata do të jenë të detyruar t’i dorëzojnë Bankës Popullore të dhënat për tarifat për shërbimet më përfaqësuese që do t’u ofrojnë konsumatorëve. Këto të dhëna do të publikohen në ueb faqen e Bankës Popullore, e cila do t’i ndihmojë konsumatorët të krahasojnë lehtësisht tarifat e ofruara nga ofruesit e ndryshëm të shërbimeve të tilla. Në këtë mënyrë, pritet të rritet ndërgjegjësimi i konsumatorëve dhe të lehtësohet vendimmarrja e tyre për përdorimin e shërbimeve të pagesave nga një ofrues specifik i shërbimit të pagesave. Krahasimi i tarifave në ueb faqen e Bankës Popullore pritet të mundësohet më së voni deri më 30 shtator të vitit 2023.

Në këtë seancë, Këshilli i Bankës Popullore, siç theksohet në kumtesë, miratoi edhe akte të tjera nënligjore me të cilat më hollësisht rregullohen çështjet lidhur me kërkesat kapitale për ofruesit e rinj të shërbimeve pagesore, standardet për punën e sistemeve pagesore, raportimin tek Banka Popullore dhe mbikëqyrjen të cilën do ta zbatohet Banka ndaj punës së tyre.