Nuredini: Progresi në mjedisin jetësor është i dukshëm

Shkup, 6 tetor – Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nuredini është duke marrë pjesë në Konferencën e 9-të Ministrore për Mjedisin Jetësor për Evropën, që po mbahet nga 5 deri më 7 tetor në Nikozi të Qipros dhe e theksoi rëndësinë e mbështetjes nga OKB-ja dhe UNECE në përpjekjet për ngritjen e standardeve mjedisore dhe harmonizimin me marrëveshjet dhe obligimet ndërkombëtare, duke marrë parasysh rrethanat kombëtare dhe nevojat specifike të vendit.

Konferenca ministrore është e fokusuar në infrastrukturën e qëndrueshme, turizmin e qëndrueshëm dhe arsimin për zhvillim të qëndrueshëm.

Ministri Nuredini kishte fjalim në ngjarjen shoqëruese: “Bashkëfinancimi i aktiviteteve për zbatimin e rekomandimeve të Rishikimit të Performancës Mjedisore (EPR) ” i cili kishte për qëllim promovimin e funksionalizimit të rekomandimeve të Rishikimit të Performancës Mjedisore në Marok, Maqedoninë e Veriut, Taxhikistan dhe Uzbekistan me qëllim që të njëjtët të përmirësohen.

“Rishikimi i performancës mjedisore për Maqedoninë e Veriut është një dokument gjithëpërfshirës që ofron kornizë për zhvillimin e politikave dhe iniciativave të menaxhimit, instrumenteve dhe politikave ligjore, si dhe veprimeve dhe projekteve praktike – tha Nuredini dhe theksoi se në lidhje me rekomandimet e Rishikimit të 3-të të performances mjedisore në vendin tonë janë ndërmarrë hapa të shumtë dhe janë arritur rezultate të dukshme.

Sipas Nuredinit, Maqedonia e Veriut ka bërë përparim të madh në Kapitullin 4 në lidhje me monitorimin dhe informimin mjedisor dhe në lidhje me dispozitat që kanë të bëjnë me Sistemin Kombëtar të Informacionit për Mjedisin.

Gjithashtu, në lidhje me Kapitullin 7, i cili i referohet ndryshimeve klimatike, rekomandimet e Rishikimit të tretë të performance mjedisore bënë të mundur përshpejtimin e procesit të miratimit të kornizës ligjore dhe strategjike, një pjesë e tyre tashmë janë në fuqi, si dhe në proces është forcimi i kuadri institucional dhe miratimi i një pjese të dokumenteve përkatëse për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike.

“Kjo ka ndikuar ndjeshëm në përfshirjen e ndryshimeve klimatike në agjendën e përgjithshme të zhvillimit të qëndrueshëm në vend”, tha Nuredini.

Nuredini theksoi progresin në Kapitullin 9 që ka të bëjë me menaxhimin e ujërave.

“Aktivitete intensive për ndërtimin e stacioneve të pastrimit të ujërave të zeza dhe grumbullimit të ujërave të zeza për qytetet me mbi 100.000 banorë ekuivalent si prioritet dhe për komunat me mbi 10,000 banorë ekuivalent si prioritet dytësor – aktualisht funksionojnë 25 stacione të pastrimit të ujërave të zeza, me një kapacitet total prej 590.000 banorë ekuivalent që paraqet 27,5 për qind të kapacitetit të nevojshëm në lidhje me ndërtimin e një stacioni pastrimi të ujërave të zeza në Shkup dhe të kolektorëve të ujërave të zeza dhe rehabilitimin dhe zgjerimin e rrjetit të kanalizimit në komunën e Kërçovës dhe për komunën e Manastirit, për të cilat pritet intensifikimi i aktiviteteve për shkak të mbështetjes teknike të ofruar në kuadër të fondeve IPA”, theksoi Nuredini.

Në fushën e menaxhimit të ujërave, ministri Nuredini paralajmëroi edhe fillimin e realizimit të projektit: “Infrastruktura komunale ujore Maqedonia e Veriut” me kredi nga BEI në vlerë prej 50 milionë euro, me të cilin përveç ndërtimit dhe rehabilitimit të infrastrukturës për furnizimin me ujë, grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza do të zbatohen dhe masat e jashtëzakonshme kundër përmbytjeve që ka të bëjë me të gjitha komunat e vendit.

Progres është arritur edhe në Kapitullin 10, i cili i referohet menaxhimit të mbeturinave dhe kimikateve, ku një rregullore është ndryshuar në përputhje me ligjin e BE-së, lidhur me rritjen e përgjegjësisë dhe përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit, si dhe është shënuar progres në rekomandimin për grumbullimin dhe riciklimin e veçantë të rrjedhave të mbeturinave.

Ngjarja shoqëruese mundësoi shkëmbimin e përvojave midis vendeve për qasjet dhe zgjidhjet më të mira për zbatimin efikas dhe efektiv të rekomandimeve të Rishikimit të performancës mjedisore, për krijimin e partneriteteve dhe bashkimin e përpjekjeve për të përmirësuar menaxhimin dhe performancën mjedisore në vendet në shqyrtim dhe në rajonin e UNECE-së dhe përtej.