Hartimi I legjislacionit të ri , në përputhje me zhvillimet e reja

Vitet e fundit, në përputhje me zhvillimet e reja në të gjitha fushat, Kina ka parë të domosdoshme edhe ndërhyrjet në legjislacion në shumë fusha, për t’iu  përshtatur sfidave të  ndryshimeve. Organi më I lartë ligjvënës I vendit (AKP)  dhe komiteti I përhershëm I tij kanë hartuar 68 ligje të reja  dhe kanë rishikuar  234 të tillë.

Përveç Kodit Civil  të vendit, ligje  që lidhen me sigurinë kombëtare, shëndetësinë, kulturën janë miratuar në dekadën e fundit. Ligjet për mjedisin  ekologjik, arsimin, shkencën  e teknologjinë  kanë pasur një rishikim të gjithëanshëm sistematik.

Gjatë rishikimit të ligjeve është ndjekur edhe praktika e  kërkesës së mendimeve të opinionit publik për 205 projektligje