ESHR-ja ka konstatuar parregullsi në punën e Inspektoratit shtetëror për punë

Shkup, 9 mars – Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR) ka kryer revizion në punën e Inspektoratit shtetëror për punë në pjesën e raporteve financiare së bashku me revizionin e harmonizimit të llogarisë së buxhetit themelor 637 për vitin 2020. Më pas, ndër tjerash, ka konfirmuar mungesën e procedurave të shkruara për sistemin e kontrolleve të brendshme në procesin e furnizimeve dhe pagesën, moskryerjen e detyrave të punës nga të punësuarit në madhësi dhe mënyrë të konfirmuar me aktet për sistematizim, por edhe me veprimet për furnizime publike të zbatuara vetëm nga personi i angazhuar sipas marrëveshjes për shërbime, për një pjesë nga furnizimet nuk zbatohen veprime për furnizim publik dhe jo-plotësisht janë aplikuar nga Ligji për furnizime publike.

Poashtu, siç kumtoi sot Enti Shtetëror për Revizion, konfirmoi se nuk kanë qenë edhe jo në kohë evidentimet kontabiliste në mjetet e reja të furnizuara dhe dobësitë gjatë kryerjes së regjistrimit.

Qëllimi i revizionit, siç informuan nga atje ka qenë të shihet nëse raporti financiar është i liruar nga gabimet materiale dhe se aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet në të njëjtat janë në përputhje me rregullativën ligjore.