Anëtarët e Komisionit për ankande publike nuk kanë bërë vepër penale, konsideron mbrojtja në rastin “Toplik”

Shkup, 22 shkurt – Nga materialet e nxjerra dhe dëshmitë verbale të propozuara nga prokurori publik gjatë debatit kryesor me siguri nuk është konfirmuar se prokurori Tome Gjurçinovski dhe prokurorët e tjerë kanë bërë vepër penale “keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” deklaroi sot mbrojtësi i të akuzuarit Gjurçillovski, avokat Çasllav Stanoeviq, në fjalët e tij përfundimtare në rastin “Toplik”.

Avokati Stanoeviq theksoi se nga deklaratat e dëshmitarëve mund të konkludohet se Komisioni për ankande publike nuk ka përgatitur dhe nuk ka dorëzuar shpallje për ankand publik, por këtë e ka bërë Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Avokati i të akuzuarit Dimitar Dimovski, mbrojtës Pançe Toshkovski, në fjalët e tij përmbyllëse theksoi se në këtë lëndë penale-juridike nuk ka dëm në buxhetin e shtetit.

Prokurori Burim Rustemi në seancën e kaluar kërkoi nga Gjykata shpalljen fajtor të të akuzuarve për “keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar” dhe shqiptimin e dënimeve efektive, duke pasur parasysh shkallën e përgjegjësisë penale dhe pasojat e veprës penale, si dhe faktin se ata kanë bërë nuk shpreh pendim gjatë procedurës.

Mbrojtja e të akuzuarit Dimovski sot e kontestoi edhe veprimin e prokurorit publik Burim Rustemi, me justifikimin se ai tani më nuk është pjesë e Prokurorisë së lartë publike Shkup.

Është fakt, theksoi në fjalën e tij përmbyllëse, prokurori Rustemi, se projekti për ndërtimin e kompleksit “Qyteti i Diellit” prej 100 milionë eurosh është i koordinuar drejtpërdrejt nga i pandehuri Mile Janakieski, si dhe procedura për marrëveshjen dhe tjetërsimin e tokën.

“Fakti se Mile ishte i vendosur të zhvillonte tenderin publik shihet nga presioni në punën e anëtarëve të Komisionit të parë, të cilët për mungesë të të dhënave numerike për parcelat refuzuan të shpallin tenderin publik, pas së cilës ai shkarkoi dhe formoi një Komision të ri.të ​​pandehurit. Ndonëse e dinin se Komisioni i mëparshëm kishte vendosur që nuk kishte kushte për shpalljen e tenderit publik, për t’ia plotësuar dëshirën të paditurit të parë, nesër me datë 04.04.2007 shpallën tender publik me të njëjtat mangësi dhe pa të dhëna numerike. për parcelat, duke e bërë shitjen e tyre të pazbatueshme dhe në këtë mënyrë ka shkelur ligjin”, deklaroi Rustemi.

Prokurori Rustemi theksoi se nga ekspertiza shihet se nga gjithsej 616 parcela nga ankandi publik vetëm për 24 ka pasur të dhëna numerike, me çka kompania izraelite, e cila e ka marrë ankandin publik katër vite nuk ka mundur të fillojë me ndërtim, pas çka i ka aktivizuar garancitë prej një milionë eurove.

Rastin e udhëheq gjykatësi Osamni Shabani.

Në rastin “Toplik” i akuzuari i parë është ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Mile Janakieski, i cili së bashku me pesë persona të tjerë nga Ministria Tome Gjurçilovski, Dimitar Dimovski, Marica Taseva, Dimitar Gaqev dhe Vesa Tomçevska, të cilët ishin anëtarë të Komisioni për ankande publike, akuzohen për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar.

Lënda, e cila është hapur nga ish-Prokuroria Speciale Publike ka të bëjë për shitjen e tokës ndërtimore për ndërtimin e lagjes “Qyteti i Diellit” në Sopishte.