AMS: Mbi 260.000 qytetarë e siguruan jetën e tyre, investuan mbi 2 miliardë denarë

Shkup, 5 maj – Për herë të parë në ekzistencën 16-vjeçare të sigurimit të jetës, investimet e qytetarëve në vitin 2021 kanë kaluar 2 miliardë denarë (32,5 milionë euro). Vlen të përmendet se vitin e kaluar numri i personave me sigurim jete u rrit me 95 për qind krahasuar me vitin 2020. Në një masë të konsiderueshme, kjo rritje vjen si pasojë e lidhjes së kredive bankare të sapoemetuara me sigurimin e jetës, tregojnë të dhënat zyrtare të Agjencisë për mbikëqyrje të sigurimeve. (AMS)

Investimet e përgjithshme të qytetarëve në sigurimin e jetës vitin e kaluar kanë kaluar 2 miliardë denarë (32,5 milionë euro). Sipas të dhënave zyrtare nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS), ky është niveli rekord ose më i lartë vjetor i investimeve të sigurimit të jetës që nga krijimi i tregut të sigurimeve të jetës në vitin 2005.

Në fund të vitit 2021, mbi 260.000 qytetarë kanë polica të sigurimit të jetës. Numri i të siguruarve të rinj vitin e kaluar është rritur me 127,000 persona, pra 95% krahasuar me numrin e personave që kanë pasur sigurime jete në vitin 2020.

Investimet në sigurimin e jetës vitin e kaluar janë rritur për 261 milionë denarë (4,2 milionë euro) krahasuar me vitin 2020.

Nga gjithsej investimet në sigurimin e jetës vitin e kaluar, mbi 1,6 miliardë denarë (26 milionë euro) janë investuar në sigurimin klasik të jetës që përfshin: sigurimin e rrezikut dhe sigurimin me komponentë të kursimit.

Në rastin e sigurimit të rrezikut, sigurohet jeta e të siguruarit dhe në rast vdekjeje, shuma e siguruar i paguhet anëtarit të familjes, bashkëshortit ose përfituesit tjetër të sigurimit. Në këtë lloj sigurimi, nëse rreziku nuk ndodh deri në skadimin e kontratës së sigurimit, të gjitha fondet e investuara mbahen nga shoqëria e sigurimit. Në fund të vitit 2021, pothuajse 200 mijë qytetarë kanë sigurim rreziku.

Shumica e investimeve bëhen në sigurimin e komponentëve të kursimeve. Ky produkt i mundëson të siguruarit që pas skadimit të kontratës së sigurimit të marrë investimin e tij si kursim interesi. Sigurime të tilla të jetës kanë mbi 50.000 persona të siguruar dhe në këtë produkt këtë vit janë investuar 1,27 miliardë denarë (mbi 20 milionë euro).

Investimet në sigurimin e jetës në të cilat rreziku investues është i bartur nga i siguruari (njihet si unit link produkt) vitin e kaluar arritën në 383,2 milionë denarë (mbi 6 milionë euro). Kjo është 27 për qind më shumë se në vitin 2020. Në këtë klasë, paratë investohen në fonde investimi, çmimet e tregut të të cilave varen nga lëvizjet në tregjet rajonale dhe globale të kapitalit. Pikërisht për shkak të rrezikut që sjellin këto investime të cilësisë së lartë, numri i kontratave të shkëputura është më i lartë se numri i kontratave të zgjidhura të sigurimit me komponent kursimi.

Theksojnë se pesë shoqëritë e sigurimit të jetës në vitin 2021 kanë paguar gjithsej 595 milionë denarë/9,7 milionë euro për të siguruarit e tyre për mbijetesë, zgjidhje të kontratave ose në bazë të rrezikut nga vdekja.