Seanca të katër komisioneve kuvendore

Shkup, 21 shtator – Në Kuvend për sot janë caktuar seanca të komisioneve për arsim dhe sport, për shëndetësi, mbrojtje dhe siguri, si dhe Komisioni juridiko ligjdhënës.

Në rendin e ditës të seancave të Komisionit për mbrojtje dhe siguri dhe juridiko ligjdhënës, janë Propozim-vendimi për miratimin e zgjatjes së afatit për ekzistimin e gjendjes së krizës në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe kushteve në tregjet e energjisë elektrike, si dhe Propozim-vendimi për miratimin e vazhdimit të afatit për ekzistimin e gjendjes së krizës në zonën e Qytetit të Shkupit, për shkak të mungesës së energjisë termike, mundësisë së shfrytëzimit të lëndëve djegëse alternative dhe kushteve të tregut të energjisë termike.

Projektligji për ndryshimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë kombëtare për programet arsimore evropiane dhe lëvizshmërisë, Projektligji për ndryshimin e Ligjit për universitetet e hapura civile për mësim gjatë gjithë jetës do të jenë pjesë e agjendës së planifikuar për seancën e 17-të të Komisionit për edukim dhe sport në rend të ditës.

Në rendin e ditës të tre seancave të Komisionit për shëndetësi janë disa zgjidhje ligjore nga fusha e mbrojtjes shëndetësore, ndër të cilat janë projektligjet për ndryshimin e ligjit për përsosjen e vazhdueshme profesionale të mjekëve të mjekësisë dhe për ndërprerjen e shtatzënisë.