Universiteti i Tetovës përmes platformës online e zhvillon rregullisht procesin mësimor – shkencor