Qeveria e miratoi Planin për menaxhim me trashëgimin natyrore dhe kulturore botërore në rajonin e Ohrit