BDI- Gostivar: Këshillat vendorë dhanë propozime, lista i dërgohet Ahmetit