Strategjia e Bankës së Shqipërisë 2020-2022/ Instrument për objektivat e politikës monetare dhe inflacionit