KSHZ u shpall jokompetente për kërkesën e Çulevit, e udhëzoi në Komisionin ligjdhënës-juridik (PLT)