MSHIA: Buxheti për vitin e ardhhsëmn përfshin projekte të dedikuara për qytetarët

Shkup, 6 dhjetor – Në Buxhetin e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës përfshihen projekte të dedikuara drejtpërdrejt për qytetarët, për digjitalizimin e administratës shtetërore dhe shërbimeve të cilat ajo i ofron.

Në vitin 2022 do të fokusohemi në:

Sistemin e Menaxhimit të Dokumenteve – DMS (Lidhja e mbi 35 institucioneve të reja);

“Një pikë shërbimi” (Krijimi i parimit të sistemit me një sportel)

Regjistrin qendror të popullsisë; dhe

Web-faqe të reja të ministrive (Rritje e transparencës së institucioneve, komunikim më i lehtë).

Rritja e transparencës dhe cilësisë së shërbimeve që ofron administrata shtetërore për qytetarët gjithmonë vijnë në rradhë të parë.