Konkurs për ndarjen e çmimit shtetëror “22 Nëntori”

Shkup, 12 gusht – Këshilli për ndarjen e çmimit shtetëror “22 Nëntori” shpall konkurs për vitin 2021. Me çmimin u ndahet mirënjohje njerëzve nga jeta politike, kulturore dhe shoqërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut të cilët kontribuan në avancimin e bashkëjetesës ndërnjerëzore dhe mirëkuptimit reciprok midis pjesëtarëve të komuniteteve, kulturave dhe feve të ndryshme në vend.

Siç kumtoi Ministria e Kulturës, çmimi shtetëror u jepet individëve, grupeve të krijuesve, ekipeve, institucioneve, kompanive dhe shoqatave të qytetarëve. Sipas kushteve të përcaktuara në konkurs, mund t’u jepet shtetasve të huaj, një grupi krijuesish, skuadrash dhe institucionesh nga jashtë vendit.

Individit të shpërblyer i jepet një diplomë dhe një shumë monetare, dhe secilit anëtar të grupit të shpërblyer të krijuesve ose një ekipi i jepet një diplomë dhe një pjesë e barabartë e shumës monetare. Një institucioni, kompanie tregtare ose shoqate të qytetarëve fitues të çmimeve i jepet një diplomë dhe një pllakë.

Vlera në para e çmimit shtetëror “22 Nëntori” është pesë paga mesatare mujore në vend, të paguara në tre muajt e fundit të vitit aktual.

Çmimi shtetëror “22 Nëntori” jepet, si rregull, çdo vit, dhe në një vit mund të jepen deri në dy çmime.

Iniciativë për ndarjen e çmimit shtetëror “22 Nëntori” mund ta paraqesin: institucionet, kompanitë, shoqatat e qytetarëve dhe qytetarët. Parashtruesit e nismës për dhënien e çmimit shtetëror duhet ta shpjegojnë atë në detaje.

Konkursi do të zgjasë nga 13 gusht deri më 13 shtator të vitit 2021. Iniciativat duhet të dorëzohen në adresën: Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Bordi për ndarjen e çmimit shtetëror “22 Nëntori”, rruga “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup.

Bordi nuk do t’i shqyrtojë iniciativat dhe propozimet (krijime, libra, publikime etj.) të cilat do të dorëzohen sipas afatit të konfirmuar për pranim, si dhe iniciativat jo të plota