Konferencë donatore: Të zhvillohen politikat për prioritetet dhe t’i përshtatim me realitetin tonë

Shkup, 4 maj – Dokumentet strategjike zhvillimore të rëndësishme për avancimin e shtetit sot janë prezantuan në konferencën donatore në të cilën përfaqësuesit e Qeverisë dhe të bashkësisë donatore biseduan për hapat e ardhshëm për zgjerimin e bashkëpunimit zhvillimor që të arrihen prioritetet e vendosura për tranzicion të gjelbër, digjitalizim, inovacione dhe zhvillim teknologjik, kapital njerëzor, infrastrukturë dhe kohezion shoqëror. Qëllimi është që të mundësohet shfrytëzim strategjik dhe efikas të programeve për financim.

Në konferencë është porositur se hartimi dhe koordinimi ndihmës donatore kërkon përfshirje dhe bashkëpunim të të gjitha palëve të prekura edhe vendore edhe të huaja, si dhe se do të aktivizohen të gjitha iniciativat e disponueshme që të arrihen reformat dhe prioritetet, edhe pse është sfidë në kushte të periudhës pas pandemisë, kriza vijuese energjetike dhe lufta në Ukrainë. Gjithashtu, të zhvillohen politikat për prioritetet dhe të përshtaten në realitetin tonë.

Zëvendëskryeministri i obliguar për çështje evropiane Bojan Mariçiq theksoi se koordinimi dhe harmonizimi i ndihmës së huaj janë pjesë integrale nga aderimi i shtetit drejt BE-së, duke theksuar se Qeveria e njeh rëndësinë e koordinimit efektiv të ndihmës së huaj dhe është e përkushtuar në përmirësimin e mëtejshëm të efikasitetit të saj.

“Në Sekretariatin për çështje evropiane jemi të vendosur ta forcojmë kornizën e koordinuar sektoriale për shkak të spektrit të gjerë të përfitimeve. Kjo do ta lehtësojë harmonizimin e të gjitha palëve të prekura, do të sigurojë impakt më të madh të investimeve në disa sektorë, do ta rritë koordinimin e donatorëve dhe do ta ulë përshtatjen ose divergjencën e iniciativave, do t’i përmirësojë sinergjitë midis iniciativave të ndryshme dhe në pikëpamje të negociatave për aderim ndaj BE-së do të mundësohet ndihmë mirë e orientura dhe fleksibile nga ju donatorë, të harmonizuar me qëllime strategjike në nivel të klasterëve me këtë rast duke i marrë parasysh çështjet ndërsektoritale”, tha Mariçiq.

Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike, Fatmir Bytyqi, megjithatë, u përqendrua në rëndësinë e strategjisë kombëtare zhvillimore për vitin 2022-224 dhe planet që të përfshihen të gjitha planet e interesuara, duke porositur se zbatimi i tij do të ndihmojë që të mobilizohet shoqëria dhe të realizohen prioritetet e vendosura.

“Baza që të arrihet sinergjia midis politikave të ndryshme është që të arrihen prioritetet kombëtare në një kornizë kohore. Ky do të jetë mjet përmes të cilit do ta masim suksesin. Ne besojmë se do të ketë fokus më të madh të implementimit”, ka thënë Bytyqi.

Ai ndau rezultate nga hulumtimi sipas të cilit mbi 80 për qind mbështesin zbatim të strategjisë, 89 për qind besojnë se do ta përmirësojë jetën e tyre, ndërsa 80 për qind se do të vendosen prioritetet e shtetit dhe mendojnë se është me të vërtetë e rëndësishme që të marrin pjesë në strategji.

Bytyqi theksoi edhe se në planifikim duhet të merren parasysh edhe sfidat nga pandemia dhe krizat aktuale, si dhe që në hartimin e strategjisë kombëtare të zbatohen praktikat më të mira, të mësohet nga përvoja. Përmes këtyre proceseve ne duam të aktivizojmë koordinimin mes institucioneve kombëtare, akademisë dhe sektorit privat”, tha zëvendëskryeministri.

Proceset kyçe që i kemi dizajnuar edhe si Qeveri i pranuam parimet e kapitullit të metodologjisë, inovacionit, bashkëpunimit ndërsektorial dhe të përballemi me sfidat, ky është një dokument i gjallë që do të avancohet dhe azhurnohet, shtoi Bytyqi.

Sipas ministrit të Financave Fatmir Besimi, donatorët në të ardhmen duhet t’i quajmë partnerë zhvillimor sepse, siç ka shpjeguar, ne nuk jemi vend që varemi nga donacionet. Theksuam se duam të zhvillojmë koordinimin dhe bashkëpunimin. Ne së bashku me ju jemi në gjendje t’i zhvillojmë vendet e tjera dhe të ndihmojmë zhvillimin e vendeve të tjera, veçanërisht sepse jemi të përfshirë në misione paqeruajtëse dhe tashmë jemi partnerë në promovimin dhe promovimin e paqes dhe demokracisë në botë, tha Besimi.

Ai tha se të gjitha projektet janë shumë të komplikuara për shkak të luftës në Evropë dhe krizës energjetike.

Shteti, siç tha, synon ndaj konsolidimit tatimor, rimëkëmbjes ekonomike dhe zhvillimit ekonomik, ndërsa koordinimi për gjithë këtë planifikohet me zbatimin e instrumente më të reja, kreative dhe inovative duke përfshirë financim publik dhe privat të donatorëve.

“Politika në dy vitet e fundit ishte se për çdo denarë nga Buxheti kemi pasur një denarë shtesë, ose euro ose dollar që vijnë nga vendi si mbështetje nga donatorët, nga partnerët zhvillimor dhe nga sektori privat, si dhe instrumentet e ndryshme”, theksoi Besimi.