KLV ia mori licencën bankës Eurostandard për kryerjen e shërbimeve të letrave me vlerë

Shkup, 13 gusht 2020

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e 77-të të kryesuar nga kryetarja e KLV-së, Nora Aliti, ndërsa u mbajt sot më 13 gusht 2020 në Bankën Eurostandard SHA – Drejtoria për Shërbime të Letrave me vlerë tërësisht ia heq lejen e punës për kryerjen e shërbimeve të letrave me vlerë. Ky vendim është marrë nga Komisioni pasi një njoftim dhe një Vendim është paraqitur nga Banka Popullore e RMV-së për heqjen e licencës për themelimin dhe funksionimin dhe përmbushjen e kushteve për hapjen e procedurës së falimentimit të Eurostandard Bank SHA Shkup.

Për shkak të rrethanave të krijuara, KLV e obligoi Bursën e Maqedonisë SHA Shkup dhe Depozitimin Qendror të Letrave me vlerë SHA Shkup që të përjashtojnë Bankën Eurostandard SHA Shkup nga anëtarësimi, në mënyrë që Drejtoria për Shërbime të Letrave me vlerë nuk do të kryejë më shërbime në lidhje me funksionimin e letrave me vlerë, përkatësisht nuk do të ketë pjesëmarrës të autorizuar në tregun e letrave me vlerë.

Komisioni i Letrave me Vlerë thekson se tregu ynë i letrave me vlerë mbetet i qëndrueshëm, funksional dhe plotësisht efikas. Në të njëjtën kohë, kjo tregon se transaksionet e tregtimit të letrave me vlerë që janë përfunduar deri në revokim, pra heqjen e licencës së bankës, “do të realizohen plotësisht në përputhje me rregulloret dhe rregullat ligjore në fuqi”.

Klientët të cilët shërbimet në tregun e letrave me vlerë i kanë realizuar përmes Drejtorisë së Bankës Eurostandard SHA Shkup do të jenë në gjendje t’i kryejnë ato përmes pjesëmarrësve të tjerë të autorizuar në tregun e letrave me vlerë.

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut

___________________________________________________________________________

MEDIAL këto tekste i publikon në formën integrale dhe origjinale dhe nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e tyre dhe as për mangësitë eventuale drejtshkrimore apo gabimet e shtypit.