Këshilli i Qytetit të Shkupit do të raportojë mbi raportin për realizimin e Buxhetit

Shkup, 23 gusht – Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e sotme do të diskutojë për Raportin mbi realizimin e Buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2021, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 30.06.2021.

Në gjysmën e parë të vitit 2021, të ardhurat totale dhe hyrjet e tjera u realizuan në vlerë prej 3,153,123,761.00 miliardë denarë, që është një realizim prej 43.7 për qind në raport me atë sa ishte planifikuar. Realizimi i të hyrave në buxhetin total të Qytetit të Shkupit kuartalin e dytë të vitit 2021 ka shënuar një dinamikë pozitive të rritjes. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020, të ardhurat dhe hyrjet e realizuara me kuartalin e dytë të vitit 2021 janë më të larta me 17.8 për qind. Në strukturën e të ardhurave të Qytetit të Shkupit në gjysmën e parë të vitit 2021, pjesën më të madhe e kanë të ardhurat tatimore (42.6 për qind), transferet dhe donacionet (41 për qind), të ardhurat kapitale (4.7 për qind), huamarrja vendore (7.8 për qind) dhe të ardhurat jotatimore (3.8 për qind).

Shpenzimet e përgjithshme dhe daljet tjera në buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2021, në gjysmën e parë të vitit janë realizuar në vlerë prej 2.7 miliardë denarë, që është 37.7 për qind nga e planifikuara për vitin 2020. Krahasuar me shpenzimet në të njëjtën periudhë të vitit 2020, shpenzimet e realizuara për gjysmën e parë të vitit 2021 u rritën me 9.7 për qind. Rritje është vërejtur në Buxhetin e dotacioneve dhe Buxhetin e aktiviteteve të vetëfinancimit, ndërsa në buxhetet e tjera ka pasur një rënie të shpenzimeve.

Në seancën e nesërme, Këshilli do të diskutojë edhe raportet gjashtëmujore mbi punën e ndërmarrjeve publike të qytetit për vitin 2021 NP “Rrugët dhe rrugicat” në gjysmën e parë të vitit 2021 kanë shënuar të hyra totale në vlerë prej 158,903,692 denarë dhe shpenzime totale prej 130,051,242 denarë. Në gjysmën e parë të vitit 2021, NP “Rrugë dhe Rrugica” ka shënuar fitim prej 28,852,450 denarë.

NTP – Shkup në gjysmën e parë të vitit 2021 regjistroi të hyra të përgjithshme në vlerë prej 627,519,000 denarë dhe shpenzime totale prej 766,601,000 denarë. Në gjysmën e parë të vitit 2021, NTP- Shkup shënoi humbje prej 139,082,000 denarë.

NP “Parkingu i Qytetit” në gjysmën e parë të vitit 2021 shënoi të hyra totale në vlerë prej 109,975,798 denarë, që është 27.3 milion denarë më shumë se gjysma e parë e vitit 2020. Në gjysmën e parë të vitit 2021, NP “Parkingu i Qytetit” regjistroi shpenzime totale prej 98,820,325 denarë, që është rritje prej 2.6 milion denarë në krahasim me gjysmën e parë të vitit të kaluar. Në gjysmën e parë të vitit 2021, NP “Parkingu i Qytetit” shënoi fitim prej 11,155,473 denarë.

NP “Parqe dhe gjelbërimi” në gjysmën e parë të vitit 2021 regjistroi të hyra të përgjithshme në vlerë prej 273,776,095 denarë, që është 27 milionë denarë më shumë se gjysma e parë e vitit 2020. Në gjysmën e parë të vitit 2021, NP “Parqe dhe gjelbërimi” shënoi shpenzime totale prej 287,201,505 denarë, që është një rritje prej 42.7 milion denarë në krahasim me gjysmën e parë të vitit të kaluar. Në gjysmën e parë të vitit 2021, NP “Parqe dhe gjelbërimi” shënoi humbje prej 13,435,410 denarë.

NP “Lajka” në gjysmën e parë të vitit 2021 regjistroi të hyra të përgjithshme në vlerë prej 20,114,027 denarë dhe shpenzime totale prej 18,964,202 denarë. Në gjysmën e parë të vitit 2021, NP “Lajka” shënoi fitim prej 1,179,825 denarë.

NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” në gjysmën e parë të vitit 2021 shënoi të hyra të përgjithshme në vlerë prej 758,115,898 denarë dhe shpenzime totale prej 798,324,883 denarë. Në gjysmën e parë të vitit 2021, NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” shënoi humbje prej 40,208,985 denarë.

NP “Higjiena Komunale” në gjysmën e parë të vitit 2021 regjistroi të hyra totale në vlerë prej 642,887,722 denarë dhe shpenzime totale prej 656,664,225 denarë. Në gjysmën e parë të vitit 2021, NP “Higjiena Komunale” shënoi humbje prej 13,776,503 denarë.

Një nga pikat më të rëndësishme që do të diskutojë Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e nesërme është Propozim-Vendimi për dhënien e pëlqimit për shitjen e aksioneve dhe pakon e menaxhimit nga Shoqata për aktivitete sportive Klubi i Futbollit “Vardar” SHA Shkup. Me këtë vendim, Këshilli i Qytetit të Shkupit i jep pëlqimin Klubit të Hendbollit Vardar Shkup, si pronar i 100 aksioneve të thjeshta në Shoqatën për aktivitete sportive Klubi i Futbollit Vardar SHA Shkup, për shitjen e aksioneve që përfaqësojnë 100% të kapitalit aksionar për të kryer shitjen e aksioneve prej 49% të kapitalit aksionar dhe aksioneve të 51% të paketës menaxhuese të kapitalit aksionar, të DGTU Blue Sky Investments, Shkup, nën të njëjtat kushte dhe detyrime sipas të cilave është nënshkruar Marrëveshja për blerje dhe shitje të aksioneve, numri 07-632 / 1 nga data 27.01.2014.