Memorandumi nenshkruar nga rreth 500 shqiptarë dhe drejtuar përfaqesuesit të Britanisë së madhe në Kongresin e Berlinit, lordit Beaconsfield)