Do të vijë dita kur…

Marëveshja e Ohrit si e tillë është inkorkopuar me amendime në kushtetutë. Por ajo nuk është dokument themeltar e historik që reflekton barazinë meritore të shqiptarëve për të qenë e notuar në preambullën e kushtetutës së RMV.

Prandaj do të vijë dita kur shqiptarët do të kërkojnë që kjo të shmanget nga preambula,për të mos u kuptuar e interpretuar se ajo paraqet postulatet përfundimtare të barazisë, sepse barazia është kategori që evoluon !

Qenan Aliu