Shqipëri - Page 2

Zgjerohet harta e gripit të shpendëve në Shqipëri

Pas 3 vatrave kryesore me grip shpendësh të tipit H5N8 të evidentuara javën e shkuar në Fushë-Krujë, Dajt dhe Bujan, harta është zgjeruar më tej sipas Ministrisë së Bujqësisë. “Kemi prezencë të virusit në vatrave të reja, janë 7 vatra të reja, por duhet thënë që rrezja e monitorimit është rritur shumë, pikërisht për ta parandaluar.

Vatrat e reja janë në Garunj, në Shijak, në Luzin e Vogël, në Suç ndërsa Bërzhita dhe Paskuqani nuk kanë pasur ngordhje në shpend, por për hir të monitorimit që ka bërë shërbim veterinar, ka rezultuar pozitiv”, është shprehur Drejtoresha e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Tana Kika.

Drejtoresha se Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tana Kika thotë se qytetarët duhet të respektojnë protokollet dhe kushtet se si të ruajnë shpendët, që të mos kontaminohen nga ky virus.

“Është thelbësore që këta banorë që mbajnë shpendë në mjedise të hapura, të evitojnë mundësinë e kontaktit të shpendëve me njëri-tjetrin apo me shpendët e egër, por gjithashtu dhe të minimizojnë tregtimin dhe për këtë Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural ka nxjerrë dhe një urdhër që kufizon dhe e ndalon tregtimin e shpendëve në mjediset e hapura dhe në tregjet e kafshëve të gjalla. Kontakti i ngushtë, mospasja parasysh e kritereve dhe standardeve të higjienës pas prekjes së shpendëve të gjallë apo të ngordhur, patjetër që mund të përbëjë një rrezik”, është shprehur ajo.

Ministria e Bujqësisë u bën thirrje personave që rrisin shpendë, se në momentin që shohin ndonjë problematikë të tyre të njoftojnë menjehere shërbimin veterinar. 

Vendimi i ri: Zgjaten pushimet për policët e burgjeve, nga martesa, lindja e fëmijës dhe dëmtimet

Pas propozimit të ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj, këshilli i ministrave ka vendosur sot kohëzgjatjen e pushimeve të Policisë së Burgjeve.

Në vendim thuhet se përveç pushimit javor dhe atyre vjetore të paguara, punonjësi i Policisë së Burgjeve ka të drejtën e pushimit për arsye personale që përfshijnë lidhjen e martesës, lindjen e fëmijës, sëmundjen apo humbjen e bashkëshortit/es, dëmtime nga fatkeqësitë natyrore, ndërrimin e banesës apo përgatitjen për titujt akademikë.

Me vendimin e ri, punonjësi i Policisë së Burgjeve ka të drejtë që të kërkojë leje pa të drejtë page për arsye shëndetësore ose personale si dhe përkujdesjen ndaj fëmijëve, bashkëshortit apo bashkëshortes ose prindërve.

Vendimi:

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 22, të ligjit nr.80/2020, “Për Policinë e Burgjeve”, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

KRITERET PËR DHËNIEN DHE KOHËZGJATJA E PUSHIMEVE TË PAGUARA

Punonjësi i Policisë së Burgjeve, përveç së drejtës për pushime javore dhe vjetore të paguara, të përcaktuar në legjislacionin në fuqi për Policinë e Burgjeve, gëzon të drejtën e pushimit të paguar, si më poshtë vijon:

a) Për lidhjen e martesës, për një kohëzgjatje prej 5 (pesë) ditësh;
b) Për lindjen e fëmijës, bashkëshorti ose bashkëjetuesi që është punonjës i Policisë së Burgjeve, një kohëzgjatje prej 3 (tre) ditësh;
c) Për sëmundjen e rëndë ose vdekjen e bashkëshortit/bashkëshortes, bashkëjetuesit/bashkëjetueses, prindërve apo fëmijëve të tij, për një kohëzgjatje prej 5 (pesë) ditësh;
ç) Për pësimin e dëmtimeve nga fatkeqësitë natyrore, për një kohëzgjatje prej 3 (tri) ditësh;
d) Për ndërrimin e banesës, për një kohëzgjatje prej 3 (tri) ditësh;
dh) Për ndërrimin e vendbanimit të përhershëm për shkak të detyrës, për një kohëzgjatje prej 5 (pesë) ditësh;
e) Për përgatitjen dhe mbrojtjen e titujve akademikë për punën që kryen, për një kohëzgjatje prej 5 (pesë) ditësh.

Për përfitimin e pushimin e paguar, sipas pikës 1, të këtij kreu, punonjësi i Policisë së Burgjeve paraqet në njësinë e burimeve njerëzore në institucionin ku është i punësuar, dokumentacionin e mëposhtëm:

a) Kërkesën me shkrim;
b) Sipas rastit, dokumentin që provon shkakun ose rrethanën për të cilën i lind e drejta për të përfituar leje të paguar sipas këtij vendimi, si:

në rastet e përcaktuara nga shkronja “a”, e pikës 1, të këtij kreu, certifikatën e lidhjes së martesës;
ii. në rastet e përcaktuara nga shkronja “b”, e pikës 1, të këtij kreu, certifikatën e lindjes së fëmijës;
iii. në rastet e përcaktuara nga shkronja “c”, e pikës 1, të këtij kreu, raportin mjekësor ose certifikatën e vdekjes;
iv. në rastet e përcaktuara nga shkronja “ç”, e pikës 1, të këtij kreu, vërtetimin nga autoriteti shtetëror përgjegjës që prona, shëndeti ose pasuria e punonjësit të Policisë së Burgjeve është dëmtuar nga një fatkeqësi natyrore;
v. në rastet e përcaktuara nga shkronjat “d” dhe “dh”, të pikës 1, të këtij kreu, dokumentin që provon shitjen ose transferimin e pronësisë/posedimit mbi banesën e mëparshme dhe fitimin e titullit të pronësisë ose të posedimit mbi një banesë të re, si dhe vërtetimin nga njësia e qeverisjes vendore për banimin në banesën e re;
vi. në rastet e përcaktuara nga shkronja “e”, e pikës 1, të këtij kreu, vërtetimin nga institucioni i arsimit të lartë për regjistrimin e punonjësit të Policisë së Burgjeve në programin nëpërmjet të cilit fitohet titulli akademik;
vii. dhe çdo dokument tjetër të ngjashëm që provon shkakun ose rrethanën për të cilën i lind e drejta për të përfituar leje të paguar sipas këtij vendimi.

Në rastet kur pushimet e paguara përfitohen për shkaqet e parashikuara nga shkronjat “b”, “c” dhe “ç”, të pikës 1, të këtij kreu, punonjësi i Policisë së Burgjeve është i detyruar të njoftojë eprorin e drejtpërdrejtë, si dhe njësinë e burimeve njerëzore përpara fillimit të lejes së paguar e të paraqesë dokumentacionin e përcaktuar në pikën 2, të këtij kreu, jo më vonë se dita e parë e kthimit në punë.

KRITERET PËR DHËNIEN DHE KOHËZGJATJA E LEJES PA TË DREJTË PAGE

Punonjësi i Policisë së Burgjeve ka të drejtë që të kërkojë leje pa të drejtë page për:
a) arsye shëndetësore ose personale; si dhe
b) përkujdesjen ndaj fëmijëve, bashkëshortit/ bashkëshortes ose prindërve.

Punonjësi i Policisë së Burgjeve mund të përfitojë leje pa të drejtë page, sipas pikës 1, të këtij kreu, pas shqyrtimit të kërkesës nga organi përgjegjës, sipas përcaktimit të pikave 6 e 7, të këtij kreu, si dhe pasi është vlerësuar çdo faktor i rëndësishëm, veçanërisht shkaku për të cilin kërkohet leja, kohëzgjatja e saj, planifikimet e lejeve të zakonshme për të gjithë punonjësit e Policisë së Burgjeve në institucion, numri i vendeve vakante, si dhe nevoja për të garantuar rendin e sigurinë në institucion.

Për përfitimin e lejes pa të drejtë page, sipas pikës 1, të këtij kreu, punonjësi i Policisë së Burgjeve paraqet në njësinë e burimeve njerëzore në institucionin ku është i punësuar, jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë përpara datës së parashikuar të fillimit të lejes pa të drejtë page, dokumentacionin e mëposhtëm:

a) Kërkesën me shkrim;
b) Sipas rastit, dokumentin që provon shkakun ose rrethanën për të cilën i lind e drejta për të përfituar leje pa të drejtë page sipas këtij vendimi.

Në raste të veçanta, kur leja pa të drejtë page kërkohet për shkaqe që nuk mund të parashikoheshin, punonjësi i Policisë së Burgjeve mund të kërkojë të fillojë lejen jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e paraqitjes së kërkesës.

Kohëzgjatja maksimale e të gjitha lejeve të papaguara, brenda një viti kalendarik nuk mund të jetë më e gjatë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike.

Kërkesa, sipas pikave 3 dhe 4, të këtij kreu, shqyrtohet nga drejtuesi i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale jo më vonë se 48 (dyzet e tetë) orë nga data e paraqitjes së saj. Drejtuesi i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale, me vendim të arsyetuar, miraton ose refuzon kërkesën për marrjen e lejes pa të drejtë page. Në rastet kur drejtuesi i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale refuzon kërkesën për marrjen e lejes pa të drejtë page, punonjësi i Policisë së Burgjeve ka të drejtë të paraqesë ankim me shkrim, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e marrjes së njoftimit, pranë drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, i cili e shqyrton ankimin dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 48 (dyzet e tetë) orëve nga data e marrjes së ankimit. Ndaj vendimit për refuzimin e ankimit mund të paraqitet kërkesëpadi në gjykatën administrative kompetente, sipas parashikimit të legjislacionit në fuqi për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.

Në rastet kur leja e papaguar kërkohet nga drejtuesi i Policisë së Burgjeve, kërkesa paraqitet pranë drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve dhe, në rast se kërkesa refuzohet, ankimi, sipas rregullave të përcaktuara në pikën 6, të këtij kreu, paraqitet pranë ministrit të Drejtësisë.

Periudha e lejes pa të drejtë page nuk llogaritet për efekt të ecurisë në gradë.

III. DISPOZITA TË FUNDIT

Pushimet e paguara, lejet pa të drejtë page dhe koha e kryerjes së tyre shënohen në dosjen e personelit të punonjësit.

Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Në Elbasan groposen të gjitha pulat, identifikohet vatra e parë me gripin e shpezëve

Shërbimi veterinar identifikoi një fermë me 180 pula të prekura nga gripi i shpendëve në bashkinë e Peqinit.

Kjo është vatra e parë në këtë qark dhe të gjitha pulat e fermës janë asgjësuar nga Shërbimi Veterinar.

Zona është dezinfektuar, por megjithatë Shërbimi veterinar bën thirrje për kujdes, njofton ATSH.

“Është shfaqur në bashkinë Peqin. Shërbimi veterinar pas identifikimit të fermës, ka asgjësuar 180 krerë pulash si dhe ka dezinfektuar vendin”, deklaroi në një prononcim në medie Fatmir Ozuni, përfaqësues i shërbimit veterinar në Elbasan.

Në mënyrë kategorike fermerët e kanë të ndaluar të nxjerrin shpendët në treg dhe në rast identifikimi merren masa.

“Nuk paraqet rrezikshmëri, por ju bëj thirrje fermerëve të jenë të kujdesshëm, të mos dalin në treg për të shitur shpendët e tyre”, theksoi ai.

Ndërkohë shpendët për tregtim lejohet të dërgohen në thertore të shoqëruara me certifikatën shëndetësore.

Spahiu nxjerr ‘blof’ Bashën: Është hera e parë që ndodh që nga 1990

Ish-kryetari i Aleancës Kuq e Zi, Kreshnik Spahiu ka reaguar për zhvillimet e fundit në vendin tonë.

Me anë të një statusi në rrjetet sociale, Spahiu deklaron se askush nuk del të protestojë për zgjedhjet e 25 prillit dhe për situatën politike, teksa sulmon Lulzim Bashën.

“Populli ka mbushur sheshet këto dy muaj:

– për të hequr emrin nënë dhe baba,

– për pavarsinë e Palestinës

– për Bajram

– për tezat e provimit të maturës

– për dashnoret e “Për’puthen”

Nëse vërtet ka pasur masakër zgjedhore pse askush nuk ka dal të protestoj prej dy muajsh që nga 25 Prilli? Ndërkohë për zgjedhjet parlamentare ka pasur një paqe dhe pranim mbarë kombëtar krahasuar me gjithë votimet e tjera parlamentare apo bashkiake në këto 30 vjet.

Është hera e parë që nga 1990 që as 10 protestues nuk kanë falë të kundërshtojnë rezultatin e zgjedhjeve. Arsyet janë tre:

– ose 100% e popullit janë të bindur se Partia Socialiste ka fituar pavarsisht parregullsive ato janë më të vogla se diferenca e fituesit me humbësit.

– ose askush nuk e beson Lulzim Bashën në përallëm e vjedhjes

– ose askush nuk e ndjek prapa për të nxjerr njerëz në shesh.

N?se doni të bindeni sa e madhe ka qënë masakra, shikoni sheshet bosh dhe klubet plot. Nëse doni të kuptoni nivelin e opozitës, krahasoni kauzat dhe motivet pse dhe për cfare janë motovuar dhe kanë dal shqiptaret me sheshe keto dy muaj. Fund më tragjik dhe të ndyrë për një parti politike, nuk do ja kishte uruar as hasmi”, shkruan Spahiu.

Mbyllet pas 12 orësh seanca për Teatrin Kombëtar në Kushtetuese

Ka zgjatur gati 12 orë seanca në Gjykatën Kushtetuese ku janë paraqitur pretendimet e institucioneve të përfshira në çështjen e shembjes së godinës së Teatrit Kombëtar.

Seanca u mbyll rreth orës 22:00 dhe vendim pritet të merret gjatë ditës së enjte.

Gjatë seancës Bledar Dervishaj, Këshilltari për Çështjet Ligjore i Presidentit, bëri një parashtrim të shkeljeve të pretenduara të Kushtetutës nga ana e qeverisë.

Presidenca kërkon pezullimin e punës për ndërtimin që do të kryhet aty ku u shemb godina.

Godina e Teatrit Kombëtar u shemb më 17 maj të vitit të kaluar, veprim i cili u shoqëruar dhe me konfrontim mes qytetarëve që kundërshtonin një akt të tillë dhe forcave të policisë.

Harxhi: Ky reagim i Bashës për Berishën ishte deklarata më e thatë që kam dëgjuar

Edith Harxhi ka komentuar shpalljen non-grata të ish-kryeministrit Sali Berisha, duke thënë se ky i fundit ka qenë një lider historik.

Më tej ajo ka thënë se deklarata e Kryetarit Lulzim Bashës, pas vendimit të DASH për Berishën, ishte e thatë.

“Berisha është lider historik i partisë. Ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në demokraci, Berisha ka bërë një ndarje që është një çështje individuale që ai po e trajton në një gjykatë jashtë vendit. Berisha nuk ka atë aktivitet politik që ka pasur.

Secili do të jetë vendimi i Lulzim Bashës, këtë nuk mund të ua them por deklarata kur u shpall Berisha non-grata ishte deklarata më e thatë që kam dëgjuar,pa ndonjë konsideratë që përbën Berisha në PD”, tha Harxhi në Ora News.

BE heq kufizimet antiCovid-19 të udhëtimit për Shqipërinë

Bashkimi Europian do të lehtësojë gradualisht kufizimet antiCovid-19 për udhëtarët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria dhe gjashtë vende të tjera, pas një marrëveshjeje që do të arrihet sot mes 27 vendeve anëtare.

”Udhëtarët nga SHBA, Shqipëria, Hong Kongu, Libani, Makao, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Tajvani do të kenë më shumë lehtësi për t’u futur në bllok”, tha presidenca portugeze e BE-së për agjencinë gjermane të lajmeve, DPA.

Sidoqoftë, i mbetet secilit shtet anëtar të BE-së të vendosë saktësisht se cilat kërkesa do t’u imponojnë udhëtarëve.

Data e këtij vendimi është ende për t’u vendosur.

Në fillim të pandemisë, të gjitha vendet e BE-së, përveç Irlandës, ndaluan udhëtimet jothelbësore, me përjashtim të disa rrethanave.

Shtetet joanëtare të BE-së, Norvegjia, Lihtenshtejni, Zvicra dhe Islanda ishin gjithashtu pjesë e ndalimit të hyrjes për udhëtarët.

Këto tetë vende të miratuara nga ambasadorët e BE-së për udhëtime të lira u shtohen Australisë, Izraelit, Japonisë, Zelandës së Re, Ruandës, Singaporit, Koresë së Jugut dhe Tajlandës.

”Vendimi i së mërkurës do të miratohet zyrtarisht deri në fund të javës”, sipas një zëdhënësi të presidencës portugeze të BE.

Negociatat me BE, Elezi: Pengesë për Shqipërinë mund të bëhet mosmarrëveshja RMV-Bullgari

Shumica e Parlamentit të Holandës ra sot dakord për mbajtjen e Konferencës së Parë Ndër-Qeveritare me Shqipërinë, sapo kuadri negociator të jetë miratuar.

Pedagogu dhe eksperti i integrimit, Gentian Elezi, e cilëson hap pozitiv ndryshimin e qëndrimit nga ana e Holandës sa i takon rrugëtimit evropian të Shqipërisë.

“Mund ta cilësojmë një hap më përpara duke marrë parasysh faktin se Holanda ka qenë në një ndër vendet skeptike për procesin. Kjo është një pengesë më pak për mbajtjen e Konferencës e Parë Ndërqeveritare”, tha ai.

Pavarësisht dritës jeshile nga Holanda, z. Elezi shprehet se pengesë për Shqipërinë mund të bëhet aktualisht mosmarrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë.

“Besoje se vendet e tjera nuk do shfaqin pengesë. Me vendet e tjetra kuptoj ato vende që kanë shfaqur skepticizëm herë të tjera si Franca, Gjermani apo dhe Danimarka, por nuk duhet të harrojmë edhe frontin më lindor, ku Bullgaria nuk ka zhbllokuar marrëdhënien me RMV sa i përket avancimin në këtë proces. Tani le të themi se pengesa potenciale edhe për ne është zhvendosur pak më në lindje”, theksoi ai.

Një portal i ri kundër ekstremizmit të dhunshëm online

Në Tiranë, u publikua sot nisma më e re kundër ekstremizmit të dhunshëm. Përmes një portali të posaçëm, qytetarët mund të denoncojnë ekstremizmin online, që mund të shohin në faqet e internetit.

Nisma është bashkëpunim i shoqërisë civile me Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.

Shqipëria ka tani portalin e saj për të sinjalizuar ekstremizmin e dhunshëm online, që hasen në faqet e internetit.

Kjo është nisma e re kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe për të shmangur radikalizimin e të rinjve.

Portali Kombëtar për Sinjalizimin e Faqeve të Internetit me Përmbajtje të Paligjshme është fryt i bashkëpunimit mes Akademisë së Studimeve Politike dhe Qendrë së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, ndërsa projekti është mbështetur nga ambasada e SHBA-ve në Shqioëri.

Qëllimi, sipas autorëve, është që të krijohet një hapësirë e sigurtë online nga ekstremizmi i dhunshëm dhe të parandalohet zgjerimi i mëtejshëm i kësaj dukurie, duke i fshirë mesazhet ekstremiste sa më shpejt e jo duke i lënë online për disa vite si ndodh deri tani.

“Portali i siguruar nga Agjencia Kombëtare për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike vlerësohet si një mekanizëm i ri për veprimtarët e organizatave të shoqërisë civile si dhe përfaqësuesit e shkollave dhe komuniteteve, të cilët ndeshin sjelljet e rrezikshme online dhe t’i sinjalizojnë për to, duke ndihmuar në fshirjen e shpejtë të mesazheve që nxisin urrejtjen, ksenofobinë, ekstremizmin si dhe abuzimin seksual të fëmijëve” – tha drejtuesi i Akademisë së Studimeve Politike, Erjon Tase.

Sipas një monitorimi nga Akademia e Studimeve Politike mbi platformat online në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, media sociale në gjuhën shqipe dhe faqe uebi vazhdojnë të përhapin propagandën e ekstremizmit të dhunshëm.

Shumica e ndjekësve të tyre u përkasin grupmoshave 15-25 vjeç kryesisht nga shtresa të varfëra në periferi të qendra të mëdha.

Ekspertët këmbëngulin për një njohjen e hershme të këtyre dukurive që në fillesat e tyre, kur edhe ndërhyrjet mund të jenë më të lehta.

Studimet theksojnë se rreziku i propagandës ekstremiste dhe radikalizimi online vazhdon të jetë i lartë, sepse vjen nga shumë shtete e disa kontinente.

Por një pjesë e madhe e pëlqimëve dhe shkarkimeve të këtyre materialeve vijnë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut.

Këto 3 vende kishin rreth 500 njerëz të rekrutuar gjatë konfliktit në Siri dhe Irak gjatë viteve 2014-17.

Afro 70 për qind e propagandës për ekstremizëm dhe radikalizim përmban premtime të rreme për një jetë më të mirë dhe zgjidhjen e halleve, varfërisë dhe diskriminimit./VOA

Hoxha nxjerr informacionet e fshehta: Ambasada e SHBA ka një listë për lokalet luksoze

Gazetari Artan Hoxha e ka cilësuar si të nevojshëm operacionin nga RENEA në disa qytete të vendit. Duke iu referuar debateve për këtë operacion, Hoxha tha në studion e Radar Informativ se aksioni erdhi pas një seri vrasjesh në vend dhe se policia lokale ka dështuar në këtë situatë.

“Duhet të sqarojmë çfarë ka ndodhur. Kam parë një keqdashje përfshirë edhe kolegët tanë që mbulojnë prokurorinë dhe gjykatën dhe ankohen pse RENEA nuk bën arrestime. Urdhër-arreste i lëshojnë prokurorët aty i kanë pse nuk i pyesin. Një personazh që RENEA e ka arrestuar 5-6 herë është në rrugë prap. Deri dje po thonin pse nuk reagon policia. Policisë e  rretheve nuk reagojnë dot. Në Shqipëri për shkak të disa ngjarjeve të fundit, nuk po ndalohen kjo ndodh se policitë lokale ishin të paafta për të përballuar këtë fluks vrasjesh. Vrasjet që nuk kishin autorë në këto kushte, ishin krijuar zona të tëra të cilat ishin bërë të pakontrollueshme nga policitë lokale. Gjashtë qytete të Shqipërisë. Në Shqipëri kishte një situatë të rënduar për shkak të vrasjeve. Viktimat ishin njerëz që sapo kishin ardhur nga jashtë”, tha ai.

Sipas Hoxhës, Ambasada amerikane në Tiranë disponon një listë me lokale luksoze në Tiranë, dhe porosit shtetasit e vetë që të mos shkojnë aty.

“Ka një listë të ambasadës amerikane që ua jep shtetasve të vetë dhe i thotë në shumë lokale luksoze ku ne rrijmë me qejf në Tiranë, “mos shko aty”. Te lokali i Edison Begajt në Lungomare nuk guxon polici të kthejë kokën”, tha Hoxha për abc news.