Blerja e parcelave në Dellçevë, dyshohen shtatë persona

Shkup, 27 maj – Prokuroria Themelore Publike në Shkup kumtoi se ka lëshuar urdhër për kryerjen e hetimeve kundër shtatë personave, dy prej të cilëve dyshohet se si bashkëpunëtorë kanë kryer veprën penale “mashtrim në shërbim” nga neni 355 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 3 lidhur me paragrafin 1 dhe në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal, ndërsa të tjerët dyshohen për “ndihmë në kryerjen e veprës penale”.

Siç informojnë nga Prokuroria Publike, gjatë vitit 2021, i dyshuari i parë dhe i dyshuari i dytë, në cilësinë e menaxherëve – persona përgjegjës në personin juridik, bashkërisht, me qëllim të përfitimit të përfitimit pasuror të kundërligjshëm, i mashtruan anëtarët e Bordi Drejtues të personit juridik të dëmtuar dhe më pas personi i autorizuar në personin juridik për të bërë pagesë të kundërligjshme.

“Në procedurë për blerjen e pronës së paluajtshme – truall me qëllim të ndërtimit të tensioneve fotovoltaike, dy të dyshuarit nuk kanë respektuar dhe anashkaluar procedurat e brendshme dhe nuk kanë kryer kontrollet e nevojshme paraprake që kanë qenë të detyruar të kryejnë. Ata përjashtuan qëllimisht disa nga punonjësit të cilët për shkak të ekspertizës së tyre iu kërkua të përfshiheshin në procedurë, ndërsa disa punonjësve iu dhanë urdhëra dhe udhëzime të drejtpërdrejta për përgatitjen e analizave të kosto-përfitimit për përfitimin e investimit, futjen e të dhënave të rreme dhe fshehjen e gjendjes reale. Në bazë të të dhënave të rreme nga analizat e rentabilitetit, të përgatitura me urdhër të dy të dyshuarve, shitja është vlerësuar e përshtatshme, kështu që më datë 15.09.2021, këshilli mbikëqyrës i personit juridik ka marrë vendim – Miratimi për blerjen e pasuri të paluajtshme, kumtuan nga PP.

Me veprime të tilla, siç theksojnë ata, i dyshuari i parë dhe i dyshuari i dytë kanë ndikuar në miratimin e analizave të rreme të përgatitura nga aksionari dominues në kompani dhe realizimin e investimit për blerje të pronës së paluajtshme – gjithsej 48 parcela kadastrale në DK Dellçevë, DK Gabren dhe DK Vetren DK Berovë prej të cilave 29 ishin në pronësi të të dyshuarve tjerë.

Sipas Prokurorisë Publike, të dyshuarit fillimisht i kanë fituar parcelat me marrëveshje formale për dhuratë, të cilat në thelb ishin marrëveshje shitblerjeje sepse ishin paguar për transaksionin. Kështu, detyrimi për të paraqitur një ofertë me shkrim ose për të shpallur shpallje publike për tokën është shmangur në mënyrë të paligjshme.

“Disa nga parcelat kadastrale të përmendura nuk i kanë plotësuar kriteret për shndërrimin nga tokë bujqësore në ndërtimore në pajtim me Ligjin për Urbanizim, disa nga parcelat kadastrale nuk i kanë plotësuar kriteret sipas kritereve të publikuara në shpalljen publike për dhënien e të drejtës për shfrytëzim të primeve të energjisë elektrike prodhuar nga termocentralet fotovoltaike të publikuar nga Ministria e Ekonomisë, edhe pse në përputhje me vendimet e Këshillit Mbikëqyrës dhe Këshillit Drejtues të personit juridik, parcelat janë blerë për këtë qëllim. Shitja është realizuar me lidhjen e kontratave të shitjes ndërmjet personit juridik nga njëra anë në cilësinë e blerësit dhe të dyshuarit të katërt, të dyshuarit të pestë, të dyshuarit të gjashtë dhe të dyshuarit të shtatë nga ana tjetër në cilësinë e shitësit. I dyshuari i tretë, nga ana tjetër, ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me të dyshuarit dhe ka ndihmuar në gjetjen e pasurisë së paluajtshme, thonë nga PP.

“Duke vlerësuar se ekziston rreziku i ndikimit te dëshmitarët, ekspertët, bashkëpunëtorët dhe agjentët e fshehtë, Prokurori Publik i ka dorëzuar gjyqtarit të procedurës paraprake propozim për caktimin e masës së paraburgimit për gjashtë të dyshuarit, ndërsa për një të dyshuar është propozuar masa parandaluese ndalesë për largim nga vendbanimi, detyrimi i të dyshuarit për t’u paraqitur herë pas here te një zyrtar i caktuar, konfiskimi i përkohshëm i pasaportës për kalimin e kufirit shtetëror, gjegjësisht ndalesë për dhënien e saj dhe ndalesë për afrimin ose vendosjen, përkatësisht mbajtjen e kontakteve ose marrëdhënieve me persona, kanë thënë nga Prokuroria Publike.