Rexhepi e Nurboja diskutojnë për planet dhe aktivitetet në MAPL