Transfer i të punësuarve nga sektori publik në atë privat pas zgjedhjeve